பயிர்கருகும் வேதனையில் உயிர் துறக்கும் விவசாயிகள்...ஈரமற்றுப்போன நிலம் பறிக்கும் உயிர்கள்...