சிட்டுக்குருவிகளைப் பாதுகாக்க பள்ளி மாணவர்கள் முயற்சி