பொங்கல் விடுமுறை கட்டாயமல்ல: மத்திய அரசு அறிவிப்பு